空行的舞蹈

关于莲师代表像[大放悲光]和[悉地德盛]之伏藏文

关于莲师代表像[大放悲光]和[悉地德盛]之伏藏文 - 空行的舞蹈 - 空行的舞蹈

关于莲师代表像[大放悲光]和[悉地德盛]之伏藏文 - 空行的舞蹈 - 空行的舞蹈

关于莲师代表像[大放悲光]和[悉地德盛]之伏藏文 - 空行的舞蹈 - 空行的舞蹈

关于莲师代表像[大放悲光]和[悉地德盛]之伏藏文 - 空行的舞蹈 - 空行的舞蹈


转自台湾杨书婷 Serena Yang 师姐,緣起:
本伏藏文分為兩篇,各介紹一尊蓮師代表像(Guru Rinpoche kutsab)的殊勝功德,由尊貴的涅頓秋林仁波切(H. E. Neten Chokling Rinpoche)於2017年春將圖像、藏文和英譯檔案交予版主,並囑咐進行中譯,唯內容對版主來說過於深奧而拖延再三,幸經資深藏文中譯者發心首肯,並於2017年夏完成。今依仁波切指示而將圖文廣為傳揚,歡迎諸位法友轉發分享,但請務必註明出處。見聞念觸此勝代表像,與見蓮師本人無差別。祈愿一切有情見即解脫、吉祥圓滿! 

【蓮師代表像「悉地德盛」之伏藏文】 
耶謝措嘉埋藏
宗薩‧蔣揚欽哲旺波取藏
敦珠貝瑪南嘉恭譯

蓮師代表此「悉地德盛」,
乃是三世諸佛身語意,
功德事業總集之主宰──
大樂蓮花生尊親自於
具緣追隨聚集之眷眾,
勇父空行歡喜大園林,
多麥1貝瑪貴(蓮花莊嚴)之殊勝洲,
再度宣說最極深密法──
無上《密意集經》法門時,
眾門徒為未來有情利,
祈請留下金剛身代表;
蓮師遂以如電迅神變,
普降廣袤十方諸剎土,
彼等一切加持勝所依,
悉皆匯一趨入光明篋,
安奉於大壇城修會中;
師以金剛看式意加持,
以對寶篋遂化甘露聚,
並將人間甚為悉有物──
無熱湖之寶砂茵蔯蒿,
各處聖地尸林土相混,
如是混合復施意加持,
乃成璀璨善逝佛子俱,
智慧加持匯集之寶像。

僅憶念彼悉地妙德盛,
而成大樂妙身甚明然。
未來蓮師代表度眾生,
乃為結緣具義有緣者,
廣行利他所依故遺此。
具足心意精萃十三訣、
五毒煩惱自解脫教言,
徐緩流淌慈給2匯流處,
於彼寶積巖山之山頸,
封藏如獅口之磐石中。

一朝當有蓮師加持之
法主勸請具緣者尋獲;
結緣熟解無量利生事,
見聞念觸此勝代表像,
與見蓮師本人無差別,
為利未能得見蓮師之
未來信士,留此代表像。

是故具信恭敬虔誠眾,
應向此代表像禮供禱;
無論共與不共諸悉地,
所願無疑皆成盡無餘。

尤於此見解脫代表像,
塗繪眼口抑或敷金泥,
是人當得上師身悉地;
設若稱嘆此等代表像,
是人當得上師語悉地;
設若作意於此代表像,
是人當得上師意悉地;
設若向此代表獻衣飾,
是人當得難思受用德;
若以此像灌頂行利眾,
是人事業無垠等虛空;
若供此代表像安奉處,
將生悅意天界越量宮;
設若承侍於此代表像,
生生世世皆斷貧窮苦,
具足受用並獲聖者財。
此等代表像前懷虔信,
三薈供輪便得脫惡趣,
十薈供輪能淨業障苦,
廿五薈供心願悉地成;
設若具足甚深瑜伽法,
舉行一百零八薈供輪,
是人必謁上師蓮花生,
蒙其垂念授記獲加持。

設若向此代表獻鮮花,
將具智慧威嚴得增勝;
設若向此代表獻薰香,
能持淨戒利他事無量;
設若向此代表獻明燈,
諸根敏銳將獲智慧眼;
設若向此代表獻淨水,
能淨蓋障淨諸病與魔;
設若向此代表獻食饈,
等持增上食禀財物增;
設若向此代表獻妙樂,
美名遠揚菩提心純熟;
設若向此代表作獻浴,
能淨病魔罪障與阻礙;
設若頂禮繞此代表像,
解脫癲狂昏聵諸病魔。

總之若人能以專注信,
承侍於此蓮師代表像,
是人必定不轉低劣生,
生聖種姓,速得菩提果,
一如親自面見並承侍,
上師蓮花生尊所獲得,
福德乃至異熟皆相等,
加持悉地無有少差別。

上師乃為珍貴如意寶,
心中所願依之任運成;
蓮師話語恆時不欺誑,
故我乃為後世留此言。

應斷猶疑生起虔敬信,
若無懷疑心願必定成;
後世眾人!應由衷祈請!
殷重受持此語!三昧耶!
印!印!

如是宣此一切利生法,
最殊勝之典故益精要,
依照大悲主宰上師語,
措嘉我乃撰此祕文句,
藏於空行聚所文跋札(璀璨巖);
將來天子轉世名惹納,
持鄔金教度眾最勝洲(秋居林巴),
緣分乃在五濁最濁時,
除眾憂惱降臨迅如雷;
具足密行甚深緣起友,
尋獲諸般最勝如意寶,
君王父子後學大眾俱,
乃成如願受生持教者、
供養聖教施主之主尊,
如理滿足具緣者希願,
結緣熟解事業臻圓滿。
三昧耶!印!印!印!

化身大伏藏師秋居德欽林巴於貢對(Go-stod)3文跋札迎請出幻化紙片,從中抉擇而出,並逐步寫為文字。海生上師歡喜之徒欽哲旺波撰。善哉!薩日哇薩埵毗摩雜跋延度!

1 多麥:地理區名,有廣狹二義,此處按狹義解釋,專指康區
2 慈給:地名。在此表示此伏藏是在慈給的河川匯流處取出的
3 貢堆是蓮師與帕當巴桑傑曾經修行的殊勝聖地,後來許多祖師大德都曾予以加持。秋居林巴與蔣揚欽哲旺波曾在此地取出許多伏藏。《秋林新伏藏》中甚至有收錄專門介紹此地的短文。

恭譯於二零一七年七月。願賢善吉祥!

       转自:http://weibo.com/1769060620/FfduL6Wfl?type=comment#_rnd1501985726447

评论

热度(1)

  1. 普慧山空行的舞蹈 转载了此文字